Política de compra, devolucions i privacitat

 

1- Condicions generals de compra y  a la seva acceptació

Les presents condicions generals de compra (en endavant, les “Condicions Generals de Compra” regulen l’adquisició, a través de la pàgina web, www.granjagaia.com, per part dels clients de PRODUCTES AVÍCOLES GRANJA GAIÀ S.A (en endavant el “Client” ), i de l’empresa PRODUCTES AVÍCOLES GRANJA GAIÀ S.A (en endavant GRANJA GAIÀ) dels productes oferts a través de la seva botiga on-line. Aquestes Condicions Generals de Compra estan complementades per l’Avís legal d’aquesta web www.granjagaia.com, com condicions Generals d’accés i Ús de la mateixa (en endavant, l’Avís Legal) que el Client ha de consultar a través del enllaç específic de l’Avís Legal, amb caràcter previ a l’accés a la botiga online i que quedaran acceptades amb l’acceptació de les presents condicions Generals de Compra.

Les dades identificatives de l’empresa responsable de la botiga en línia són els que figuren a continuació:

PRODUCTES AVÍCOLES GRANJA GAIÀ. NIF: A43096569
Camí Mas Llagostera S/N, 43762 La Riera de Gaià (Tarragona)
www.granjagaia.com

Per realitzar compres a la botiga online serà necessari que el Client es registri o s’hagi registrat com a usuari de la botiga online i accepti les presents Condicions Generals de Compra. L’acceptació de les Condicions Generals de Compra significarà l’acceptació expressa, plena i sense reserves, de la totalitat de les Condicions Generals de Compra a la versió publicada per GRANJA GAIÀ en el moment de l’accés de l’Client a la botiga online. En el cas que no estigui d’acord amb el contingut de les presents Condicions Generals de Compra, Vd. haurà de clicar sobre el botó “Cancelar” que es troba a la fi de les mateixes no havent de, en aquest cas, realitzar compres a la botiga online.

GRANJA GAIÀ podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que estimi oportú la configuració de el present, les condicions de el servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre’ls de manera temporal o definitiva, així com impedir l’accés als mateixos procurant informar a l’usuari d’aquest canvi a través del seu correu electrònic, la seva publicació a la pàgina, sempre que les circumstàncies li ho permetin.

Els fulls oficials de reclamació estaran a disposició dels clients a través del correu electrònic comandes@granjagaia.com.

2- Naturalesa del supermercat virtual

La botiga on-line està destinada a consumidors finals, en el sentit establert pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, és a dir per al consum propi del Client o de les persones en nom de les quals el Client estigui legalment autoritzat per actuar. Per tant, queden excloses del servei de la botiga online empreses majoristes, distribuïdores, centrals de compra, grans superfícies, altres intermediaris professionals de el sector de l’alimentació i els seus sectors afins.

En virtut de l’anterior, queda totalment prohibida la revenda dels productes adquirits a través de la botiga online.

Com Client, Vd. Declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions Generals de Compra a contractar amb GRANJA GAIÀ. No obstant això, Un Accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l’accés i la utilització de la botiga en línia té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

3- Operativa de la botiga online

3.1- Assortiment de productes i aplicació de preus de GRANJA GAIÀ

GRANJA GAIÀ ofereix un ampli i variat assortiment de productes perquè des d’un ordinador, el client pot adquirir productes frescos sense necessitat de desplaçar-se.

Els productes subministrats es troben subjectes a la garantia legal recollida en el Títol VI de el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

GRANJA GAIÀ l’informa que tots els preus mostrats al Supermercat inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) aplicable.

En tot moment, GRANJA GAIÀ vetllarà per disposar de preus actualitzats a la pàgina web.

Si el Client considera que algun producte té un preu inadequat, disposeu del compte de correu comandes@granjagaia.com per informar-nos.

GRANJA GAIÀ es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, els preus dels Productes, així com a suspendre o cancel·lar la seva venda de forma temporal o definitiva, sense que aquesta facultat exclogui l’obligació de GRANJA GAIÀ de donar compliment a les contractacions prèviament efectuades pels seus clients.

3.2- Preparar les seves comandes i rebre

GRANJA GAIÀ durà a terme els seus millors esforços per complaure els usuaris en la demanda dels productes. En el cas que un o diversos productes no estiguin disponibles després d’haver-se realitzat la comanda, GRANJA GAIÀ procedirà a comunicar amb el client per proposar productes alternatius de similars característiques. En el cas de no poder contactar al moment de la preparació de la comanda, el producte en qüestió serà reemplaçat per un altre de similars característiques i no donarà dret a l’Usuari a la devolució dels productes, a excepció dels productes en mal estat i sense detriment del seu dret de desistiment.

3.3- Entrega a domicili

(a) Entrega a domicili

El repartiment a domicili es realitza amb una empresa externa de missatgeria, completament equipats perquè els productes arribin en les millors condicions a l’adreça escollida pel Client, en un màxim de 4 dies des del pagament.

Si el Client realitza la comanda abans de les 12:30 del matí, la seva comanda es programarà per ser rebuda el dia següent (sempre que el destí es trobi en una localitat on l’empresa de missatgeria tingui rutes diàries). En cas que per motius logístics o de força major no es pogués garantir aquest període, la comanda es programaria per ser rebuda l’endemà o el dia següent (per localitats fora de Catalunya).

Horaris de Lliurament

Rebrà un e-mail per part de l’empresa de missatgeria en el dia de repartiment amb un enllaç on podrà veure on es troba la comanda i informació de la delegació més propera al destí final de la comanda.

Si vostè no es troba a la direcció indicada en el moment de l’entrega de la comanda, rebrà un e-mail de l’empresa de missatgeria indicant un telèfon de contacte per a poder concertar una entrega.

GRANJA GAIÀ no assumirà cap responsabilitat per retard en el lliurament de les comandes quan aquest retard sigui culpa exclusiva del comprador o de la persona que ha de respondre civilment. En termes generals, i d’acord amb el que estableix la normativa vigent, GRANJA GAIÀ no es farà responsable quan els danys i perjudicis causats al comprador siguin causats per la seva exclusiva culpa o per la de les persones que han de respondre civilment.

Despeses de servei

Les despeses de lliurament a domicili per comanda seran els següents en funció de la localització:

Dins de l’àmbit de lliurement propi de Granja Gaià

  • fins a 40€ d’import de compra els costos d’enviament són 10€
  • a partir de 40 € d’import de compra els costos d’enviament són gratuïts.

Fora de l’àmbit de repartiment de Granja Gaià (amb empresa de transport en fred)

  • fins a 70€ d’import de compra els costos d’enviament són 15€
  • a partir de 70 € d’import de compra els costos d’enviament són 10€.

Incidències i devolucions

En el supòsit en què rebi algun producte defectuós, que algun dels productes sol·licitats no ho hagués rebut o que rebés algun producte no sol·licitat, haurà de comunicar-de forma immediata en el correu electrònic comandes@granjagaia.com o trucant a el telèfon d’atenció a client 977655133 i procedirem a resoldre la referida incidència al més aviat possible i al nostre càrrec.

Dret de desistiment

Té vostè dret a desistir de el present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals de el dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de la comanda o, en cas de lliuraments parcials d’una mateixa comanda, el dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, hagi adquirit la possessió material de l’últim dels béns d’una comanda.

Per exercir el dret de desistiment, haurà vostè notificar a PRODUCTES AVÍCOLES GRANJA GAIÀ S.A,  Camí Mas Llagostera S/N, de La Riera de Gaià a Tarragona (43762), telèfon 977.65.51.33, la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment a què pot accedir sol·licitant-ho per correu electrònic a comandes@grajagaia.com. Si recorre a aquesta opció, li comunicarem sense demora en un suport durador (per exemple, per correu electrònic) la recepció de l’esmentat desistiment.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici de la seva banda d’aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

El dret de desistiment no serà aplicable a al subministrament de:

– Béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

– Béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

– Béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa, s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informe de la seva decisió de desistir de el present contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. En qualsevol cas, podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

Haurà vostè de tornar o lliurar directament els béns en l’establiment GRANJA GAIÀ, prèvia comunicació per la seva banda al telèfon d’Atenció al Client 977.65.51.33, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini.

Haurà vostè assumir el cost directe de devolució dels béns

Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

3.4- Facturació i formes de pagament

Per a aquells clients que requereixin disposar de factura de la compra realitzada, es fa constar que d’acord amb el Reial Decret 1619/2012 de 30 de novembre pel qual s’aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, la data límit per a l’emissió de factures serà el dia 16 del mes següent a aquell en què s’hagi realitzat la compra corresponent.

El pagament podrà realitzar-se mitjançant les següents Targetes de crèdit o dèbit:

Visa
Visa Electron
American Express
MasterCard

Maestro

El cobrament de les compres realitzades pel Client es durà a terme en el moment de formalitzar la compra.

GRANJA GAIÀ garanteix al Client la total seguretat de les seves transaccions, al disposar dels més actuals estàndards tecnològics a la data de posada en funcionament de la botiga en línia, pel que fa a protocols i serveis de seguretat:

GRANJA GAIÀ l’informa que, per a la millor garantia de la seva seguretat com a client, ha arribat a un acord amb la societat Universal Pay, dedicada a la implantació de sistemes tecnològics de seguretat en les transaccions electròniques i en particular en les que es produeixin a Internet. Per a més informació, feu clic sobre el logotip d’Universal Pay i accedirà a la pàgina www.universalpay.com, on trobareu més informació sobre les mesures de seguretat implantades en el servei de Supermercat online.

3.5- Confidencialitat i seguretat

Les dades facilitades pel client són considerats per GRANJA GAIÀ informació confidencial i en el sentit GRANJA GAIÀ preservarà la confidencialitat de tota informació obtinguda de client.

Així mateix, GRANJA GAIÀ ha adquirit, des d’un principi, un seriós compromís a fi de garantir la seguretat en totes les seves transaccions comercials.

Per aquest motiu, el sistema de comerç electrònic utilitzat per aquesta societat es troba allotjat en un servidor segur, de manera que tot enviament d’informació confidencial es realitza de forma segura, mitjançant el sistema avançat d’encriptació de dades SSL. (Secure Socket Layer)

L’usuari pot conèixer que es troba en una zona segura quan l’URL canvia de http: // a https: //, visualitzant a més un cadenat tancat a la part inferior de navegador. D’aquesta manera, totes les dades que s’enviïn a partir d’aquest moment viatjaran totalment encriptades, garantint la total seguretat de les transaccions.

4- Confirmació documental de la contractació efectuada

GRANJA GAIÀ li remetrà, una vegada acceptades de forma expressa les presents Condicions Generals de Compra, justificació de la contractació efectuada, via telemàtica a través de correu electrònic.

5- Força major

A l’efecte de les presents Condicions Generals s’entendrà per força major, a títol enunciatiu però no limitatiu, (i) tot succés no culpós impossible de preveure, o que previst o previsible, fos inevitable, (ii) les fallades en l’accés a les diferents pàgines web o l’App del supermercat, (iii) les fallades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica, (iv) els danys produïts per tercers o atacs a servidor de supermercat on-line (virus) que afectin la qualitat dels serveis i no siguin imputables ni a GRANJA GAIÀ ni al Client, (v) les errades en la transmissió, difusió, emmagatzematge o lliurament a tercers dels productes i dels continguts del Portal, (vi) els problemes o errors en la recepció, obtenció o accés a la botiga en línia per part d’aquests tercers, (vii) incendis, (viii) inundacions o terratrèmols, (ix) vagues o conflictes laborals o altres desordres socials que impedeixin el subministrament dels productes i, per tant el compliment de les obligacions assumides per GRANJA GAIÀ, (x) l’escassetat o poca disponibilitat de combustible o energia elèctrica, (xi) accidents, (xii) conflictes bèl·lics, (xiii) embargaments comercials o de qualsevol tipus, (xiv) bloquejos, (xv) disturbis, o (xvi) per raó de qualsevol disposició governamental. Els errors administratius o de gestió no seran considerats com a casos de força major.

6.2- Quines dades tractem i durant quant de temps?

GRANJA GAIÀ tractarà:

(I) les dades de caràcter personal facilitades per en ocasió de sol·licitud d’alta / registre, en general; identificatives, característiques personals, professionals i de contacte electrònic, en particular;

(Ii) aquells que es facilitin en el procés de compra o contractació, en general; els obtinguts per l’ús de la targeta, així com les compres associades a la mateixa i dades per efectuar / autoritzar el pagament i facturar els productes i serveis, en particular;

(Iii) els resultants de processos informàtics (hàbits de navegació o l’ús del MITJÀ I / O ENTORN DIGITAL quan es faci ús de la mateixa), Direcció IP i informació recopilada a través de galetes, etiquetes de píxel i altres tecnologies;

(Iv) els derivats a futur de la relació contractual;

(V) dades que GRANJA GAIÀ pugui inferir a partir de dades estadístiques,

GRANJA GAIÀ tractarà i emmagatzemarà les dades mentre el client estigui actiu com a subscriptor de la pàgina www.granjagaia.com, així com durant el termini de prescripció d’obligacions legals, que poguessin néixer de possibles responsabilitats vinculades al tractament de les dades de client.

6.3- En què consent el client quan facilita les seves dades?

GRANJA GAIÀ tracta i emmagatzema dades necessàries per a:

(I) Prestar els serveis que s’ofereixen a la botiga online

(Ii) Desenvolupament, gestió, manteniment i control de el lloc www.granjagaia.com i els serveis vinculats al mateix.

GRANJA GAIÀ, promotora, propietària i responsable de el Programa, mitjà i / o entorn digital, s’emmagatzemarà en un fitxer les dades de caràcter personal, enumerats en l’apartat precedent, amb la finalitat de desenvolupar, gestionar, mantenir i controlar el Club de fidelització i els serveis vinculats a la mateixa, a força d’estudis, elaboració de perfils, segmentacions sobre les seves dades i / o encreuaments amb altres fitxers responsabilitat de GRANJA GAIÀ, per a l’oferta de promocions lligades a la condició de Client, a través de mitjans de comunicació electrònica o no, referents a productes o serveis de el sector on aquesta desenvolupa la seva activitat.

Aquest tractament és necessari per al desenvolupament i execució d’aquesta relaciona negocial / contractual. No obstant l’anterior, el Client pot oposar-se a el tractament de les seves dades amb fins promocionals ia la recepció d’aquest tipus d’enviaments, en el procés de registre o en un moment posterior, seguint el procediment per a l’exercici de drets descrit en l’apartat 6.4 .

6.4 – Pot l’usuari oposar-se a rebre comunicacions comercials o a el tractament amb fins promocionals?

El Client pot oposar-se en qualsevol moment a rebre comunicacions i a el tractament de les seves dades per a fins comercials i promocionals, contactant a través de comandes@granjagaia.com, fent clic a l’enllaç de baixa de cadascuna de les comunicacions que rebi, trucant a l’ número d’atenció a client 97765.51.33, o dirigint-se per escrit a GRANJA GAIÀ, Camí Mas Llagostera S/N, La Riera de Gaià (43762 – Tarragona)

6.5 – ¿Les dades són comunicades a tercers?

GRANJA GAIÀ tracta i emmagatzema dades necessàries per a:

  1. Administració Pública, Jutjats i Tribunals
    Si les autoritats governamentals, com ara els cossos de seguretat de l’estat, els jutges i / o tribunals, sol·liciten o requereixen informació o si cal presentar-la per complir alguna llei, GRANJA GAIÀ comuniqués a aquests tercers les dades que aquests formalment sol·licitin.

6.6. Com pot el client exercir els seus drets de revocació, accés, supressió, oposició, rectificació, limitació, portabilitat?

Tot client podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, revocar el seu consentiment, oposar-se al seu tractament, limitar el mateix i / o sol·licitar la portabilitat de les seves dades, mitjançant comandes@granjagaia.com, trucant a el nombre d’atenció a l’ client 977.65.51.33, dirigint-se per escrit a GRANJA GAIÀ, Camí Mas Llagostera S/N, La Riera de Gaià (43762 – Tarragona)

6.7. Mesures de Seguretat i Confidencialitat de la informació.

GRANJA GAIÀ ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que el client faciliti, vetllant així per la seva integritat, disponibilitat i confidencialitat.

6.8. Política de Cookies

GRANJA GAIÀ utilitza cookies. Tota la informació al respecte a la Política de Cookies.

6.9. Canvis en la Política de Privacitat

GRANJA GAIÀ compleix escrupolosament amb les lleis aplicables a la protecció de dades i la privacitat dels usuaris. Per a això, es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, les condicions de la present Política per adequar-la a qualsevol canvi normatiu.

7- Propietat Intel·lectual

Tots els drets sobre el contingut del web pertanyen a GRANJA GAIÀ excepte aquells d’empreses amb les quals hagi signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

El disseny, imatges, mapes, gràfics, marques, rètols, signes distintius o logotips de GRANJA GAIÀ, frames, banners, el programari i els diferents codis, font i objecte, etc. d’aquesta web són titularitat de GRANJA GAIÀ, que posseeix legítimament en exclusiva els drets d’explotació sobre els mateixos.

L’usuari que accedeixi a aquest web no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir, vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda.

únicament queda autoritzada la visualització i càrrega per a l’ús personal i no comercial de l’usuari, sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o entitats.

En el cas de gràfics o dissenys que apareguin en aquesta web la titularitat siguin empreses col·laboradores de GRANJA GAIÀ els són aplicables, igualment, les presents condicions, llevat de pacte en contra.